Zahrádková osada Za vodárnou I   Osadní řád 

I.

Úvod

ZO ČZS Opava-Město sdružuje následující zahrádkové osady:

 

Zahrádková osada Zahrádková osada Zahrádková osada Zahrádková osada
Benzinka Bílovecká I Bílovecká II Bílovecká III
Bochenkova II Hradecká Narcis Resslovo nábřeží
Vančurova Za Vodárnou I Za Vodárnou II Za Vodárnou III
Ztracená Žižkova Mimoosadní   

 

   Vlastníkem půdy v zahrádkových osadách je, až na uvedené výjimky, Město Opava. Pronajímateli pozemku na osadě Benzinka jsou spoluvlastníci otec a syn Královi, na části osady Bílovecká II je vlastníkem půdy Pozemkový fond ČR, na osadě Hradecká jsou vlastníky členové ZO, část osady Vančurova vlastní ZO ČZS Opava-Město a na části osady Ztracená jsou vlastníky půdy spoluvlastníci podílu pozemku Večerkovi.

   Tento nový osadní řád byl na návrh Výboru ZO během roku 2009 projednáván se členy ZO na osadách, poté na podzim roku 2009 projednáván a doplňován na schůzích výboru ZO. Na schůzi výboru 10. 12. 2009 byl schválen návrh, který obdrželi všichni členové v lednu 2010  v písemné podobě doručený domů. Na VČS ZO (výroční členské schůzi základní organizace) dne 17. 2. 2010 byl schválen a vstoupil v platnost.

   Členové ZO (dále jen uživatelé) jsou oprávnění užívat pozemky (dále jen zahrádky) v zahrádkové osadě k individuálnímu zahrádkaření na základě vlastnictví pozemku, nájemní či podnájemní smlouvy dle § 663 a násl. občanského zákoníku, kterou s nimi uzavírá ZO ČZS podle rozhodnutí výboru ZO o přenechání pozemku do nájmu či podnájmu.

 

II.

Správa osady

   

   Správa osady je demokratickou samosprávou a zastupitelskou složkou bez právní subjektivity, zřizovanou v ZO ČZS. Zahrádkové osady řídí výbor ZO ČZS Opava-Město (dále jen výbor ZO).

   Záležitosti osady vyřizuje její správa, volená na členské schůzi zahrádkové osady.

   Členem výboru ZO je předseda osadní správy, který má za povinnost zúčastňovat se výborových schůzi ZO a je pověřen přenášením úkolů z výboru ZO na správy osad a jednotlivé členy a kontrolou jejich plnění. Zajišťuje styk mezi svými členy osady a výborem ZO. Tato funkce je volená na VČS ZO.

   Správa osady je nejméně tříčlenná v čele s předsedou a volí se na funkční období totožné s funkčním obdobím výboru ZO. Není organizační složkou ani orgánem svazu.

   Správa osady zejména:

a) organizuje výstavbu osady podle plánu a příslušných povolení ve spolupráci a podle rozhodnutí a pokynů výboru ZO,

b) spravuje a udržuje v provozuschopnosti společná zařízení,

c) dohlíží na dodržování osadního řádu nebo sousedského soužití, navrhuje výboru ZO opatření až po odejmutí nebo pozastavení práva užívání zahrádky, včetně zrušení nájemní či podnájemní smlouvy,

d) dbá o to, aby nedošlo k neoprávněnému disponování s pozemky v zahrádkové osadě,

e) organizuje obstarávání a distribuci zahrádkářských potřeb pro členy osady ve spolupráci s výborem ZO

f) podává návrhy na vyhodnocení nejlepších členů osady v jednotlivých letech

g) zabezpečuje informovanost členů osady podle významu formou členské schůze osady, osobně, vývěsními skříňkami, pomoci internetu nebo jiným obvyklým způsobem,

h) plní další úkoly z pověření výboru ZO ve vztahu k zahrádkové osadě a při společných akcích celé organizace.

   Členové správy osady mají v odůvodněných případech (požár, unikání vody z vodovodního řádu) přístup na zahrádky uživatelů, v ostatních případech za přítomnosti uživatele.

   Osadní správa je oprávněna řešit všechny případy porušení Stanov ČZS a Osadního řádu, kromě těch, které jsou ve výhradní kompetenci VČS a výboru ZO. 

 

III.

Uspořádání zahrádek

  

   Zahrádky musí být co do prostorového uspořádání výsadby v souladu se zásadami přijatými výborem ZO.

   Dodržovat Zásady pro výstavbu zahradních staveb přijatých výborem ZO v roce 2008. Jedná se o zahradní chatky, pergoly, krby a bazény včetně oplocení zahrádek, zřízení studní, vnitřní a vnější rozvody nízkého napětí a vody k uvedeným zahradním stavbám. To se týká i vedlejších postupně dostavovaných staveb.

   Při hranicích sousedních zahrádek je povoleno provádět výsadbu dřevin a jiných porostů tak, aby neznemožňovaly nebo podstatnou měrou nestěžovaly užívání věci druhého uživatele.

   Uživatelé jsou povinní činit opatření k tomu, aby výsadby dřevin a jiné porosty, jakožto i jejich větve a kořeny nepřesahovaly na sousední zahrádky a společné plochy v osadě. Chov včel a drobného hospodářského zvířectva je dovolen pouze na základě rozhodnutí výboru ZO přihlížející k podmínkám jednotlivých osad.

 

IV.

Práva a povinnosti uživatelů

 

Uživatelé jsou oprávnění užívat zahrádku k zahrádkářským účelů a používat společná zařízení zahrádkové osady:

Uživatelé jsou povinní:

a) užívat zahrádku pouze k zahrádkářským účelům,

b) respektovat sousedská práva ve smyslu ustanovení § 127 Občanského zákoníku, zejména nesmí obtěžovat nadmíru přiměřenou poměrům ostatní uživatele hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, pachy, pevnými a tekutými odpady, stíněním, vnikáním chovných zvířat na sousední zahrádky nebo společné plochy v osadě, neohrožovat sousední pozemky nebo stavby a společné plochy v osadě úpravami užívaného pozemku nebo staveb na něm se nacházejících,  

c) nenarušovat vzhled okolí zahrádkové osady komposty a divokými skládkami, udržovat pořádek, dodržovat hygienické předpisy, neprovádět činnosti vedoucí k znečišťování pozemku na osadě, komposty zřizovat jen na vymezených místech, tuhý odpad neslučitelný se zahrádkářskou činnosti každý člen odveze do sběrných míst k tomu určených,

d) nepoužívat v areálu osady střelné zbraně,

e) podílet se na udržování společných zařízení zahrádkové osady a společných ploch,

f) platit náklady na spotřebovávanou elektrickou energii a vodné v každé zahrádkové osadě,

g) dodržovat stanovy svazu a ustanovení tohoto Osadního řádu,

h) zúčastňovat se členských schůzi a plnit její usnesení,

i) sledovat oznámení výboru ZO, případné správy osady na vývěsních tabulích,

j) ve stanovené lhůtě platit členské a účelové příspěvky a účastnit se prací na budování a údržbě společných zařízení podle usnesení výboru ZO,

k) udržovat stavby a celkově zahrádku v řádném stavu, tj, provádět včas agrotechnická opatření, která vyplývají ze zásad řádného hospodaření, zejména hubit plevel, chránit pozemky a porosty před škůdci a dělat na vlastní náklady opatření na zamezení výskytu a hubení škůdců,

l) šetřit společný majetek a zařízení osady a hlásit výboru  nebo správě osady ihned každé zjištěné poškození a porušení, krádeže hlásit policii v Opavě

m) zákaz sekání trávy motorovými sekačkami, křovinořezy apod., používání motorových pil při řezání dřeva a nadměrně hlučných zařízení, včetně hlasitého používání reprodukované nebo živé hudby  o sobotách  od 14. hodin a nedělích a svátcích

n) dodržovat rychlost do 15 km za hodinu při jízdách na komunikacích uvnitř zahrádkových osad, uplatňovat při řízení právo přednosti zprava a parkování uvnitř svých zahrádek nebo na vyhrazených místech určených pro motorová vozidla,

o) zákaz volného pohybu psů na společných plochách v osadě. Je přípustný jen na vodítku a s vybavením na odstranění exkrementů.

 

V.

Vstup cizích osob do zahrádkové osady

 

   je povolen pouze za doprovodu člena ČZS - uživatele zahrádky nebo jeho rodinného příslušníka, který je povinen dbát, aby se tato osoba nedopouštěla jednání neslučitelným s Osadním řádem. Závažná a opakovaná porušení Osadního řádu mohou mít za následek zrušení nájemní (podnájemní) smlouvy ze strany ZO, přičemž nárok poškozeného na náhradu škody a odpovědnosti z porušení dobrých mravů není tímto opatřením dotčeno.

 

VI.

Skončení nájmu

 

Nájem (podnájem) končí:

a) uplynutím sjednané doby nájmu. Uživatel, který zahrádku řádně obhospodařoval,  má přednostní právo na užívání zahrádky v dalším období,

b) v případě skončení členství dle § 3 odst. 5 Stanov ČZS,

c) okamžitým zrušení nájemní (podnájemní) smlouvy v případech, kdy uživatel užívá zahrádku k jinému než sjednanému účelu nebo zahrádku neužívá vůbec. Dále v případě, kdy přenechá zahrádku bez souhlasu výboru naší ZO někomu jinému a pro případ porušení Osadního řádu dle čl. V., pokud předchozí upozornění k nápravě byla neúčinná

   d) výpovědi z důvodu sjednaných v nájemní (podnájemní) smlouvě nebo z důvodu soustavného porušování Osadního řádu

   e) vyvlastněním pozemku z důvodu veřejného zájmu

   f) zánikem nájemného vztahu mezi naší ZO a vlastníkem pozemku

   g) usnesením naší ZO, dojde-li k částečnému zániku osady

   h) na základě rozsudku o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů

   i) v případě vážného a opakovaného porušení členských povinností

   j) při hrubém porušení členských povinností a soužití v rámci osady i povinností vyplývajících z tohoto Osadního řádu může být výborem naší ZO uživateli odňato užívání zahrádky nebo může být vyloučen z členství v ZO, pokud jiná, předtím použitá výchovná opatření nepřinesla nápravu

   Při skončení nájmu nebo podnájmu zahrádky v osadě, bude zahrádka odevzdána výboru naší ZO, který určí z pořadníku uchazečů toho, komu bude zahrádka dána do užívání, a sepsaná nájemní (podnájemní) smlouva. Stejný postup platí při skončení nájmu z důvodu úmrtí uživatele. pokud jeho dědic neprojeví zájem o členství v ZO. V případě zájmu dědice, uzavře s ním výbor naší ZO novou nájemní (podnájemní) smlouvu. Pokud nemá zájem o konkrétní zahrádku zájemce ze seznamu vedeného výborem ZO, může dosavadní zájemce oznámit svého potencionálního nástupce výboru ZO. který rozhodne o přijetí zájemce o člena ZO.

   V případě, že se na zahrádce nachází zahradní stavba, jejíž doba trvání nebyla stavebním povolením omezena, nebo dosud neuplynula a dosavadní uživatel ji hodlá prodat, bere na vědomí, že převodem nemovitostí nevzniká novému nabyvateli zahradní stavby právo na uzavření nájemní (podnájemní) smouvy k pozemku, na němž se zahradní stavba nachází. Za účelem předejití případným sporům je uživatel povinen informovat o záměru prodeje zahradní stavby výbor ZO.

   Výroční členská schůze naší ZO rozhoduje o rozsahu pracovní povinnost (brigád)  a způsob náhradního finančního plnění brigádnické hodiny uživatelů zahrádek, který si na členské schůzi schválí členové jednotlivých osad na návrh příslušného osadního výboru.

VII.

Závěrečná ustanovení

   Osadní řád je závazný pro každého člena naší ZO - uživatele zahrádky v zahrádkové osadě a mimoosadní.

   Byl schválen na Výroční členské schůzi ZO dne 17. 2. 2010 a tímto dnem nabyl na účinnosti.

   Změny a doplňky k tomuto Osadnímu řádu jsou platné po schválení výborové schůze naší ZO.

 

Za ZO ČZS Opava-Město

Předseda: Lubomír Fišer v.r.                        Místopředseda: Ing. Zdeněk Engliš v.r.